Αξιολογώντας 126 Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ευρώπη σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ασφαλές- φιλόξενο περιβάλλον, Διεθνής Φήμης, Επιστημονική Καταξίωση,

Διεθνοποίηση, Ανταγωνιστικές σπουδές, Έρευνα, Ακαδημαϊκό Ιστορικό, κόστος σπουδών

και ζωής) προσδιορίσαμε μία μεγάλη ομάδα Πανεπιστημίων που πληρούν τα ανωτέρα

πλεονεκτήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων φοιτητών αλλά και την τρέχουσα

ελληνική πραγματικότητα (οικονομικές δραστηριότητες οικογένειας, προφίλ υποψηφίων,

το personal statement των υποψηφίων, την ξενόγλωσση επίδοση, αναλυτικά προγράμματα

της Β και Γ Λυκείου) εστιάσαμε πλέον σε μία μικρότερη ομάδα Πανεπιστημίων που

δυνητικά μπορεί να είναι «μαχητή» η εισαγωγή σε μία μικρή ή μεγαλύτερη ομάδα

υποψηφίων.

Για καλύτερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε και πίνακα με τις αντίστοιχες βαθμολογίες

των πλεονεκτημάτων.

*Για μεγαλύτερη τεκμηρίωση

Για Μάντσεστερ πατήστε εδώ

Για Μιλάνο πατήστε εδώ

Για Μάαστριχτ πατήστε εδώ

Για Βαλέτα πατήστε εδώ

Για Κλούζ πατήστε εδώ

table 5 pro

 

 

 

 

 

 

 

*Μικρότερη Βαθμολογία [1] υψηλότερη [10]